معرفی

نرم افزارمدیریت مستندات امین قابلیت ساماندهی به مستندات داخلی یک سازمان راهمراه باسیستم گردش

  کاردراختیار هر سازمان قرارمی دهد. بااستفاده از این نرم افزارامکان ایجاد انواع مستندات و تعیین گردش کار آنها وجود خواهد داشت.  بدین ترتیب سرعت گردش کارافزایش یافته و پاسخگویی  به نیازهای کاربران به روز میشود.

امکان ایجاد انواع سند: این نرم افزار امکان ایجاد انواع سند مانند کتابها، پایان نامه ها، فیشهای تحقیقاتی و ...  را  به کاربران می دهد.


سیستم گردش کار: امکان تعریف روندهای مختلف کاری  برای انواع اسناد تعریف شده  به همراه شروط آن پیش بینی شده است تا ساختار کاری داخل سازمان عینا در نرم افزار پیاده سازی شود.

امکان ایجاد کارتابل برای هرکاربر: دراین سیستم هرکاربری یک کارتابل مخصوص به خوددارد. در کارتابل هر کاربر اعمالی چون تایید ویا رد برای انتقال سند به مراحل بعد تعیین شده است.


جستجو: جستجو به دوصورت ساده وپیشرفته قابل انجام است. امکان جستجو درکلیه اسناد فعلی سیستم ونیزدرآرشیو را به کاربران می دهد .


ایجادآرشیو: امکان بایگانی کلیه اسناد جاری در نرم افزار پیش بینی شده است. امکان نمایش، حذف، نسخه برداری وبازگشت سند های بایگانی شده نیز برای کاربران وجود دارد.


ورود یکباره اطلاعات: این نرم افزار می تواند بلافاصله پس از نصب اطلاعات جاری  سازمان را دریافت کرده و آنها به طور کامل وارد سیستم نماید. همچنین در صورت نیاز به صدوراطلاعات به سیستم های  دیگر می توان از خاصیت صدور یکباره اسناد استفاده کرد.